ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Педагогика

Русо, Жан-Жак. Избрани педагогически произведения. София: Народна просвета, 1976

Корчак, Януш. Избрани педагогически произведения. София: Народна просвета, 1990

Хербарт, Йохан. Избрани педагогически произведения. София: Народна просвета, 1990

Песталоци, Йохан. Избрани педагогически произведения. София: Народна просвета, 1969

Интегрални структури в учебното съдържание на средното училище. София: Народна просвета, 1990

Станоев, Людмил. Педагогика: Теория на възпитатие, методи на възпитание. София: РИК Летера, 1994

Аз и моите ученици. София: Народна просвета, 1986

Стефанова, Марияна. Символика и знаковост на научно-педагогическото творчество. София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995

Димитрова, Гинка. Челният педагогически опит. София: Народна просвета, 1989

Цветков, Димитър. Общата педагогика като наука и учебен предмет. София: Народна просвета, 1988

Христова, Рашка и др. Интегралният подход в обучението по природонаучните учебни дисциплини. Варна: ИПКУ Д-р Петър Берон, 1992

Павлов, Димитър и др. Педагогически измерения на компютризацията. София: Народна просвета, 1988

Андреев, Марин. Педагогическа социология. София: Народна просвета, 1988

Атанасов, Жечо. История на естетическото възпитание. София: Наука и изкуство, 1974

Василев, Доно. Проверяването и оценяването на знанията в обучението. София: Народна просвета, 1987

Апостолова, Анка и др. Възпитанието - в какъв образ?. Варна: Барс агенция, 1995

Иванова, Добрица. Дидактически аспекти на трансфера - педагогическа теория и практика. София: Унив. изд. "Св. Климент Охридски, 1994

Денев, Дечо. Педагогическо майсторство. София: Народна просвета, 1089

1

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)