КАТАЛОГ КНИГИ

Борци за свобода и просвета : Сборник биографични очерци / Състав. и обща ред. Димитър Дончев и др. - София: Народна просвета, 1989. - 582 с.; 20 см.
УДК 949.72.04.042(092)+949.72.052.1(092)+371(497.2)(092)+92(497.2)

Именен показалец

Дончев, Димитър (съст.)

Предметен показалец

Просветители
Възраждане
Революционери
История на България

Сигнатура
949.72.04/Б67
Инв. №
15633

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)