КАТАЛОГ КНИГИ

Съвременната история: времена, реалности, промени : Сборник доклади / Състав., отг. ред., [предг.] Веселин Великов ; Науч. ред. Радослав Мишев. - Велико Търново: Фабер, 2008. - 288 с.; 24 см.

В кн. означено т. 5 .

ISBN: 978-954-400-034-9УДК 930.1/.2(08)+93/99:37(497.2)(08)+93/99(072)(08)

Именен показалец

Великов, Веселин (съст.)

Предметен показалец

Конференции
Методическо ръководство
История

Сигнатура
93/99/С96
Инв. №
19090

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)