ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ

Български език

Маринова, Йорданка. Пряката реч в българския книжовен език. София: Народна просвета, 1983

Буров, Стоян и др. Малък речник на чуждите думи в българския език А-Я. В. Търново: Слово, 1999

Димова, Стамена. Изграждане на естетическо отношение към езика. София: Народна просвета, 1982

Данчев, Андрей. Българска транскрипция на английски имена. София: Отворено о-во, 1995

Василева, Цонка. Съвременен английско - български речник. София: Отворено о-во, 1994

Василева, Цонка. Кратък английско-български речник по обществено-политическа лексика. София: Тилиа, 1996

Харлаков, Иванка и др. Английско-български речник. София: Наука и изкуство, 1984

Балабанов, Александър и др. Джобен английско-български речник. София: Евразия, 1991

Мурдаров, Владко. Начини за употреба на словото. София: Наука и изкуство, 1990

Сугарева, Текла и др. Немско-български речник. София: Атлантис, 1998

Минкова, Герда и др. Немско-български речник. София: Наука и изкуство, 1978

Андрейчин, Любомир и др. Строители и ревнители на родния език. София: Наука и изкуство, 1982

Блажев, Блажо и др. Чудесата на детската реч. София: Тилиа, 1995

Българско-английски рeчник. Пловдив: Маг 77,

Василева, Стефка. Речник на близкозвучащите думи - паронимите в българския език. София: Д-р Петър Берон, 1988

Георгиева, Маргарита. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. София: Народна просвета, 1990

Владимирова, Тодорка. Правописен и правоговорен речник II-III клас. София: Народна просвета, 1984

Георгиева, Елена. Обособените части на изречението от синтактично и от стилистично гледище. София: Народна просвета, 1983

Георгиев, Левчо. За обучението по български език в началното училище. София: Тилиа, 1997

Георгиев, Станьо. Правописен справочник на българския език. Велико Търново: Абагар, 1998

Георгиев, Станьо. Българска семасиология. Велико Търново: Абагар, 1993

Дорич, А. и др. Кратък българско-немски речник. София: ГАЛ-ИКО, 1991

Дейкова, Олга. Проблеми на българското стихосложение. София: Наука и изкуство, 1982

Георгиева, Елена. Обособени части в българския книжовен език. София: БАН, 1964

Велева, Мая. Стилистичният анализ на художествения текст. София: Народна просвета, 1990

1 2 3 4 | слeдваща | последна

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)