КАТАЛОГ КНИГИ

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила и др.
Личният бележник (джобното тефтерче) на Васил Левски : Докум. материали из историята на Пловдив и Пловдивско / Състав., увод, разчитане, обяснит. бел. Кирила Възвъзова, Здравка Нонева, Виктория Тилева. - София: НБКМ; Наука и изкуство, 1987. - 163 с. : с ил.; 30 см. + сн.
УДК 949.72.042.2(092)+92 Левски, Васил

Именен показалец

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила

Предметен показалец

Революционери
Архивни документи

Сигнатура
949.72.04/ Л36
Инв. №
14840

Още от същия автор

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Капитан Георги Мамарчев 1786-1846. София: Народна просвета, 1986

Възвъзова-Каратеодорова, Кирила. Непресъхващи извори. Пловдив: Христо Г. Данов, 1975


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)